Historické zápisy – rok 1931 – 2. část


Zápis

o vyroční válne hromadě has. sboru ve Vyšních Lhotách konáne dne 1. února 1931 o 2 hodině odp. v obecním hostinci za přítomnosti 30 členu bratru a jednáno následovně. Bratr starosta zahájil valnou hromadu z přivstanim bratru a ihned z proslovem jenž byl vyslechnut z nadšenim. Na to jmenoval bráter starosta zapisovatele protokolu br. Russinu a za sčitatele hlasu bratra Kurka. Na to čten bratrem jednatelem protokol poslední valne hromady jenž byl všemi vyslechnut a bez namitek schvalen.
Pak zdělil bratr jednatel zprávu jednatelskou a to nasledovně telegram dopisu 16 a poslano 14 a všechny frankovane. Pak vysvětliv bratr pokladnik zpravu pokladniční a to celkovy příjem sboru v roce 1930 obnášel 15 083,06 Kč, celkové vydání 14 662,25 Kč, takže byl stav k 31 prosinci 1930 – 420,81 Kč.Takže nyní se muže majetek zboru oceňovat at 40 128,40 Kč, ale ztoho jest dluch v kampeličce v Dobré 4 800 Kč. Tak byla zprava pokladni z povděkem přijata a všemi schvalena. Pak přišla zprava Revizora ůčtu kterou pronesl bratr Pasirbek Karel a zdurazňoval, že pokladni zprava jest řadně vedena a že vše bylo řádně bod za bodem vyůčtovano a v pořadku zhledano a zdělil valne hromadě by byl dik pokladniku za jeho vedeni projeven povstanim a mu uděleno absolutovium což se jednomyslně stalo, pak poděkoval brater pokladnik všem bratrům že tak jeho práci uznali a odměnili.
Pak přednesl zpravu svou velitel i ta byla z povděkem od všech bratru zvlášče přizpivajicich přijata a konstatovano že všech udanych určení jak technických tak i při požárech že se náš zbor vynasnažuje, což bylo všech bratru potěšujicí.
Pak bylo bratrem Pasirbkem Karlem navrhnuto že když jsou nove stanovy i nova župa že by se konaly i ve zboru nove volby funkcionařu což bylo prodebatovano a jednomyslně schvaleno. Volby byly od bratru navrhnute voliti listky a byly provedeny nasledovně. Starostou zvolen Pasirbek Anton 27 hlasy
Náměstek – Velčovský Karel 9
Jednatel – Russina Robert 26
Pokladnik – Kohut Čeněk 27
Vzdělavatel – Březina Karel 9
Dozorce náčiní – Miček František 26
Přísedící – Teiček Antonín 15
Přísedící – Bohač Robert 12
Nahradnik – Rybner Jan 4
Revizoři ůčtu – Pasirbek Karel a Stania Alois
Delagati Velčovský Karel a Matera Konrad a Čeněk Kohut co nahradnik.
Pak přikročeno k volbě jen mezi činnými členy a to na velitele … atd. Takže usneseno voliti listky a zvoleni byli nasledovni činitele a to
Za velitele brater – Rybner Jan 12 hlasy
Za náměstka – Dulava Josef 10 hlasy
Za četaře brater – Kurek Josef 11 hlasy
Za četaře brater – Chasiok Ludvik 4 hlasy
Za náhradníka – Ťapťuch Robert 5 hlasy
Samaritani jsou Koval Bohdan, Pjeknica Josef, Koval Josef, Školova Viktorie a Dulavova Marie na návrh bratra Kovala Bohdana by se projednaly nositka bylo ujednano je projednati a odevzdati samaritanum.
Pak přijata slečna Viktorie Šokalova za činnou členku zboru samaritanu které absolvovala z prospěchem kurz samaritansky take přijata za členku samaritanu Marie Dulavova. Take usneseno vydati legitimaci bratru Josefu Kaciřovi. Pak ve volnych navrzich přečetl brater Čeněk Kohut desatero hasiču v němž jest obsaženo vše to nejhlavnějši jak se ma hasič držeti, vynasnažiti a jiné což bylo všemi napjatě vyslechnuto a slibem že každy z bratru beře to desatero přikazani k svému slibu a že dle něho co možna se řiditi bude by baly zachovana kazeň a laska k bližnímu takovou mirou jak sily bratru stačiti budou. Pak nebylo žadnych dalších navrhu brater starosta ukončiv valnou hromadu z přanim mnoho zdaru v budoucim roce načeš bylo všemi toto opětovano a tak zdařila valna hromada skončila.

Robert Russina
Zapisovatel

Napsat komentář