Historické zápisy – rok 1926 – komplet


Zapís

o vyroční řadné valné hromadě konáne dne 24 ledna 1926 za učásti 28 členu.

Valnou hromadu zahájil starosta Mojžíšek krátkým proslovem, jak se máme povzbuzováti, a vypomaháti k další bratrské spoluprace, a přičinováti se o rozkvět hasičského sboru.

Pořád
Jednatel Pasírbek přečtnul zapís o poslední válne hromadě,zdělil zprávu o činnosti sboru , zakoupení čtyři vyzbroje , a na čtyři stejnokroje pro bratry, odeslál 14 dopisu a obdržel 12 dopisu,za které ničeho neúčtoval.Pokladní hotovost čini 5453Kč 48hal což revizory účtu prozkoumáno a spravnými shledáno. Vydání 1107Kč 60hal.Vzdělavácí činnost jeden vylet,jedna vycházka na Ropičku, 2 taneční zabávy, 1 divadlo a večirek.Technická činnost. 3 května pochodové cvičení, a škola o střikačce učást 22 bratru. 9 srpna pochodové cvičení a škola cvičeni se střikačku přítomno 21 bratru.16 srpna Okrskové cvičení v Dobre učast 18 bratru.
29 srpna pochodové cvičeni učást 28 bratru.
11 zaří cvičeni se stříkačku v obci 26 bratru.
Při požaru v Kamenitém 12 bratru s berlovku.
v Raškovicích při požaru 8 bratru.
Hasičsku župní školu naštivovalo 4 bratři.Přikročeno k vybirání čl.přispěvku a rozdělováni legitimace , zároveň přijimáni nových členu.
Jednátel navrhuje na povinost odebirati Slezky hasič načež se přihlasili tito bratři.
Dulava Josef, Staňa Alois, Mikolaš Josef.
Ujednáno pro sbor objednáti pražský časopis.Jednatel navrhuje by se zaslály upomínky těm bratrum kteří dosud členské nezaplatili , načež všemi návrh jednohlasně schválen.
Ujednáno vyborové schuze konáti první nedělli v měsíci a to v 2 hod. odpoledne.
Návrhnuto jednatelem pokutovati 5Kč bratry kteři se do vyborové schuze nedostáví a se neomluví což jednohlásně schváleno,členové pro cvičení a schuze se pokutují 1 Kč.
Starostou, požadáno bratry by při stavbě salu u spolumajetního hostince , praci přspěli, což bratři s ochoty starostovi slibili.
Ujednáno by Ant.Pětroš, dal zhotoviti obleky u mistních krejčích na zkoužku.
Kalendaři kapesních objednáno 20 a všechny byly rozprodáne.Členská schuze s přednáškou bude se konát 14 února v 3hod u Kohuta.Za revizory učtu zvoleni Petroš Ant. Staňa Alois.
Po větší debatě a různých poůčných výtek valná hromada skončena.
Pasírbek Karel J Mojžíšek

——————————————————————–
Zapís

o schuzi vyborové konáne dne února 1926 za učásti 6 členu.
Starosta Mojžíšek zahájil schuzi uvitáním přítomných a přikročeno k následujícímu jednání.
Věneček pořadáti na 13 února hudbu Kusákovou vstupné pan 5Kč dama 3Kč.
Dulava oznámuje že br.Velčovský J.byl ve službě opilý a dělal jenom sboru ostudu.
Ujednáno bude-li se opakováti takovy připad u bratru,obzvláště ve službě bude po první krát upozorněn neuposlechné-li bude se členstvi úplně vyloučen.
Převezme-li někdo z bratrů službu musi ji vykonáti sam až do vypršeni jeho lhuty,nesmi svoji službu odevzdáti jinemu.Schuze s přednášku ujednána na 21 února u p.Kohuta. Pozvánky napiše p.učitel Kuvka. Dle usneseni poslední valné hromady mají se pokutovati bratři kteři se k vyborové schuzi nedostávi anebo řadně neomluví.Jsou pokutování tito bratři,Mikoláš Josef,Staňa Alois,Velčovský Karel, všichni á 5Kč Pazděra Josef jest omluven.Zastoupeni Vít.Eliáše jest nahr.Ant.Tejček.
Jelikož žádného navrhu není schuze skončena.
Jednatel Pasírbek Karel J.Mojžíšek

——————————————————————–
Zapís

o vyborové schuzi konáne dne 7 března 1926 za přítomnosti 6 členu.
Jednatel Pasírbek záhajil schuzi uvitaním přitomných, za nedostavivšího se br.starosty Mojžíška a přikročeno k dalšímu jednání.
Losy věcné loterie které odebrál jednatel Pasírbek na župní valné hromadě v Dobré, byly častečně bratrum dane k rozprodej kteři je mileradi přijmuli,Jelikož nemohli jsme všechna losy při vyborové mezi bratry rozděliti,navrhnuto by se svolála členská schuze na 21 března za učelem ziskáti , bratry pro další rozprodej,kteroš jednohláhlasně schváleno. Ujednáno sehráti divadelní hru zelení hajove ve svátky dne 4 března.
Ke schuzi vyborové se nesdostavili br.starosta Mojžíšek, br.Karel Velčovský , kteří jsou povinni zaplatiti určenou pokutu.
Po delší rušné debatě schuze se končí.
Jednatel Pasírbek Karel J.Mojžíšek

—————————————————————
Zapís

o vyborové schuzi konané dne 4 dubna 1926 za přitomnosti 10 členu.
Starosta Mojžíšek zahájil schuzi uvitaním přitomných a pak zahajena nasledujici jednaní.
Jednátelem navrhnuto zakoupiti odznáky pro členy, kteryžto návrh byl všemi členy odmitnut a ujednano objednáti odznáky v roce 1927.
Starosta sboru předkládá žádost spolumajetníku o vypujčeni peněz na přistávbu sálu.
Při delší poradě se usnesli členové asi v obnosu 6000Kč vypujčiti spolumajetníkum za těchto podmínek. Na jeden rok tedy až do roku 1927 s měsíční vypovědi úrokovati na 5 1/2 %
Po delší rušné debatě starosta schuzi končí.
Jednatel Pasírbek Karel starosta J.Mojžíšek

—————————————————————–
Zapís

o vyborové schuzi konáne dne 6 května za přitomnosti 9 členu.
Schuze zahájena starostou Janem Mojžíškem uvitaním přitomných a přikročeno nasledujicímu jednání.
Jednohlásně ujednáno pořadáti vylet 4 července za nepřiznivého počasí kona se přišti neděli. Plakaty obstára asi 100 kusu Ant.Pětroš bez datumu a měsice.
Rozděleni prace se provede při členské schuzi ktera se bude konáti 20 června.
Vychazka společna na Lysou horu určena na 29 června. Jedna osoba zaplátí 3Kč za dovoz.Matice žádá pujčku peněz od hasičského sboru v obnosu 2000Kč.
Otevřeni s akce 27 června, při čemž zahráji s Matice divadlo, srdce, kteryžto získ rozděli se na polovici, sboru a Matici
Jelikož není dálších návrhu schuze skončena
Pasírbek Karel J.Mojžíšek
——————————————————————-
Zapís

o členské schuzi konáne dne 20 června 1926 v obecním hostinci o 2 ½ hodině odpoledne.

Schuzi zahájil starosta sboru Jan Mojžíšek uvitaním přitomných za přitomnosti 21 členů.

Vylet se odbývá 4 července,sklenice dovezou br. Šokala Josef a Meca Jan.
Dovoz prken br. Jan Rybner od br. Dulavy.Br.Staňa dovoz piva.Úprava vyletiště se provede v neděli o 6 hod ráno všichni bratři.Kuly, žerdě,obstará br.Dulava.V lekarně bude Pětroš se sl.Tejčkovou.Vyčep piva Mikoláš Jos.Zubek Jos.,Kurek Jos.,Miček Jan,roznašeči piva Miček Frant,Valas.Bufet:Sami Veisman,Pasirbková a sl.Bezecnová.Trafiku Dulava,limonady Švrček Jan,Koval uzenky Staňa a Tejček Anton,uzenky obstará Jos.Mikolaš.
Pokladna.Vstupenky budou prodavati Bezděrová,Tejčková,Rusinová
Listky na pivo,Chasiok Meca Jos.
Pivo a lihoviny dodá Mikoláš Jos.

Pasirbek Karel J.Mojžíšek

——————————————————————-

Zapís

o vyborové schuzi konáne dne 11 prosince 1926 v obecním hostinci o 2 hod odp.za učasti 7 členů. Schuzi zahajil starosta sboru Jan Mojžišek a předav jednání jednateli Karlu Pasirbkovi.

Matice žádá o pujčku dva tisice Korun na zaplaceni jeviště,což jednohlasně usneseno pujčiti bez úroku na dobu neurčitou.
Hasič.sbor zapujčil spolumajetnimu vyboru 1 862Kč 5½% úrok.
Ples vyjednán pořadateli na 15 ledna 1927.Hudbu Kusakovu.začatek o 6 hod.večer vstupné vyjednano para 12Kč osoba 8Kč.Pozvanky objednati u Novosada v Místku 300 Kusů.
Dekorace obstáráji Rybner Jan a Dulava Jos.Napisy provedou p uč.Pasirbek Ant. Hanak Frant.
Členskou schuzi ujednano pořadati 19 prosince 1926.
Večeře pro hudebníky dává hostínský.

Pasirbek Karel J.Mojžíšek
jednatel

——————————————————————-
Zapís

o členské schuzi konáne dne 19 prosince 1926 o 2 hod odpoledne v obecním hostinci za učásti 22 členu.
Schzi zahajil uvitanim přítomných br.jednatel Karel Pasirbek za nepřítomného starosty Jana Mojžiška který ke schuzi se nedostavil.
Přitomne bratry vyzyvá a žádá jednatel Pasirbek by se dobrovolně hlasili provesti obchuzku po domech se sběraci listinu ve prospěch hasičského sboru na zakoupeni střikačky a ruzné.
Po delší debatě se přihlasili títo bratři.Mikoláš Josef,Dyjok Jan od hostince až po most.Tejček Antonín,Staňa Ant.dolní konec dědiny.Tejček Frant.,Kurek Kamenitý.Meca,Tkáč pod Prašivou a Kršle.
Jednatel Pasírbek žádá br.Kurka by se informoval na zavodě Ema o zakoupeni střikačky a přesvědčil se v jakem stávu se nachází a jakou cenu požaduji.
Což bratry jednohlasně schvaleno ji zakoupit bude li v dobrém stávu a lacino.
Po delší debatě schuze ukončena.

Pasírbek Karel J.Mojžíšek
Jednatel

Seznam všech zápisů naleznete zde

Napsat komentář