Historické zápisy – rok 1925 – komplet

Protokolní kniha sboru dobrovolných hasičů ve Vyšních Lhotách u Frýdku.

Rok 1925:

Protokol 1.

Sepsán o valné hromadě hasičského sboru ve Vyšních Lhotách dne 22.3.1925 v obecním hostinci.

1) Valnou hromadu zahájil jménem obecního zastupitelstva Mojžíšek Jan,starosta obce.Přivítal přítomné občany,župního jednatele hasičů p.Kročka za Starého Města a přítomné hasiče z Raškovic, přečetl stanovy hasičů.Jednatel Kroček vysvětluje obětavost u požáru a vyřizuje župní pozdrav.Uherek Antonín z Raškovic vyřizuje pozdrav hasičstva z Raškovic

2) Přijímání členů: činných přistoupilo – 32
přispívajících – 9
zakládajících (mimo obec) – 4

3) Volba provedena na lístky, zvolen za starostu Mojžíšek Jan 38 hlasy, za velitele Mikoláš Josef a za podvelitele Staňa Alois.Do výboru zvoleni: Pasírbek Karel za jednatele, Velčovský Karel za pokladníka, Pazděra Josef, Dulava Josef, Eliáš Vítězlav, Petroš Antonín, Rybner Jan. Náhradníky jsou: Tejíček Antonín, Tejíček František, Tkáč František. Župní delegát : Pasírbek Karel, náhradník Dulava Josef.
První četa má 15 bratrů, jejichž náčelníkem je Dulava Josef, četař Rybner Jan
Druhá četa má 15 bratrů, jejichž náčelníkem je Tkáč František, četař Tejíček František

4) Kroček okr. jednatel připomíná bratrům, by se společně snášeli, by měli úctu před staršími a nezneužívali bratření, provolává zdar spolku.

5) Mojžíšek Jan děkuje za volbu, žádá o spolupráci, přeje zdar spolku, čímž se valná hromada končí.

Jednatel                                                                                                                                                                             Starosta
Pasírbek                                                                                                                                                              Karel  J. Mojžíšek


Zapís

o výborové schůzi hasičského sboru konané dne 13 března 1925 za přítomnosti 8 členů v obecním hostinci.

Schůzi zahájil starosta Mojžíšek uvítaním přítomných, a přikročeno k nasledujicimu jednání.
Usneseno vybiráti peníze pouze od mistních občanu na vypomoc pro zakoupeni nejnutnějších potřeb, hasičského sboru. Upozorněno kdo tuto obchuzku provede, na toto se přihlasili dobrovolně tito bratři: Mikoláš Josef, Eliáš Vitězlav, Petroš Antonín,

Ujednáno zakoupiti jednu berlovku čís 255 á 350kč.
2 Harcovny mosazné čís 380 á 100kč 200kč
Jednu Povelku čís 383 á 35kč 35kč
Haky se nechaji udělati u p.Jana Slaniny
Usneseno zaslati, žádosti pojišťovnám o podporu.
Na valnou hromadu do Pržna dne 5 dubna jsou vysláni br.Pasírbek Karel, Dulava Josef
Ujednáno objednati razítko u p.Nohla ve Frýdku.

Jelikož nebylo dalších volných navrhu vyborová schuze skončila

Pasírbek Karel
Jednatel


Zapís

o vyborové schuzi hasičského sboru konané dne 20 června 1925 za přitomnosti 8 členů.
Schuze zahajena starostou Mojžíškem uvítáním přítomných a přikročeno k následujícímu jadnání.

Usneseno jednohlasně zavést do protokolní knihy jmenovitě ty kteři darovali peněžité obnosy hasičskému sborů.
Ujednáno pořadáti vylet 5 července, za nepřiznivého počasí odbývati vše přišti neděli na louce br.Karla Pasírbka.
Plakaty se nechaji tisknout u p.Novosada v Místků
Hudbu Raškovickou p.Oborného,bude-li lacinější než p.Pavelky z Dobre.
Vstupné jest určeno pán 5kč, dama 3kč.
Začátek v ½ 3hod odpoledne proveden od spolu majetního hostince na vyletiště.
Úzenky se budou bráti od p.Matery z Dobre.
Povoleni koncese obstará br.starosta Mojžíšek.
Navrhnuto svoláti členskou schuzí na 1 července za účelem rozdělení práce při vyletě.
Program jest vyčerpan timto se schuze končí.

Pasírbek Karel                                                                                                                                                            J.Mojžíšek
jednatel


Zapís

o členské schuzi hasičského sboru,konané dne 1.července 1925 v 5hod.odpoledne ve spolumajetním hostinci za přitomnosti 32 členů.

Schůzi zahajil starosta sboru Jan Mojžíšek uvítaním přítomných a předav jednání o praci na vyletišti jednatele br.Karla Pasírbka.
Rozděleni práce bratrum byla docela snadná jelikož bratři hlasili se dobrovolně vykonaváti praci i tu nejtěžší s velkou obětavosti.

Přivezeni desek a kuliku na vyletiště obstarali br.Staňa Alois, Rybner Jan, sklenice prodaváli a je vyčistili br.Švrček a Šokala.Vyčep převzali br.Eliaš Viktor,Mikoláš Josef, Tejiček Antonín, a Zubek Josef. Obsluhu na vyletišti konali svědomitě Josef Miček a Miček František.Uzenky prodávali br.Staňa, Tejiček Antonín.Trafiku vedl br.Dulava Josef, prodej lístku na pivo vedli br.Kurek a Velčovský Andělín. V pokladně zastupoval br.Pazděra jelikož br.pokl.Velčovský byl na pohřbu.
Obchuzku převzal br.Petroš prosit pi.hospodyně by přispěly do bufetu, načež některé hospodyně přispěly velmi slušnýmidáremi tak že jsme utržili dosti velký obnos.V bufetě prodávaly sl.Bezcenová,pí Pasírbková a pí Mojžíšková.

Desky propůjčil br.Dulava zdárma.
Výlet byl dosti slušně navštíven až večer začlo pršeti tedy se lide rozešli což sboru finančně uškodilo.V lekárně prodával br.Čuraj a jeho paní.
Všechno bylo zařizeno a provedeno v nejlepším pořádku.

Jednatel: Pasírbek Karel                                                                                                                         Starosta: J.Mojžíšek


Zapís

o výborové schůzi hasičského sboru konáne dne 6 července 1925 za přítomnosti 7 členů.
Schuzi zahajil br.jednatel Karel Pasírbek, jelikož starosta se nedostavil v určitu dobu.
Pokladník br.Velčovský zdělil pokladní stáv, jekožto příjem v drobném na výletě a vydání,ježto činí.


Zapís

O vyborové schuzi hasičského sboru konane dne 7 srpna 1925 za učásti 6 členu.

Schuzi zahájil starosta Mojžíšek uvitáním přítomných a přikročeno bylo k následujícímu jednání.
Ujednáno pořádati 11 října vinobraní, přitomto obstará všechno Antonín Petroš zakoupení vinohroznu a ruzné, hudbu sjedná Karel Pasírbek a dohodnuto najati hudbu Kluvákovou.Vyučtováno bylo ihned provedeno a zustává stéto zabávy.


Zapís

o vyborové schuzi hasičského sboru konané dne 7 listopadu 1925 za přitomnosti 10 členů.

Schuze zahájena br.starostou Mojžíškem uvítáním přítomných a přikročeno k následujícímu jednání.
Ujednáno zakoupiti 15 vyzbrojů a dva obleky pracovní, látku tuto koupiti u p.Kusáka v Místků.
Jednatelem navrhnuto by vyborové schuze se konály každy měsic první sobotu po prvním, načež jednohlasně schváleno.

Divadlo sehrát ve prospěch sboru určeno na 22 listopadu, jelikož nasledkem voleb nemohla se konat zkouška odloženo až na 6 prosince, místo divadla pořádal sbor na 22.listopadu muziku s níž byl čistý vytěžek 134Kč.

Usneseno pořádáti členskou schuzi 29 listopadu v Kamenitém u p.Aloise Kohuta, za učelem získáti nových členů.Následkem zakoupeni vyzbroje žadán pokladník by zdělil hotovost pokladní.Tedy obnáší dne 7/11 1925 3 753Kč18.

Jelikož žáden nepodává navrhu schuze skončena

Jednatel                                                                                                                                                                            Starosta
Pasírbek Karel                                                                                                                                                             J.Mojžíšek


Zapís

o výborové schuzi hasičského sboru konané dne 5 prosince 1925 za účasti 7 členů.
Schuzi zahájil starosta Mojžíšek uvítáním přítomných a přikročeno k následujícímu jednání.
Ples pořádáti se bude 16 ledna se starou dekoráci.
Hudebníky obstárá jednatel Karel Pasírbek asi 7.
Vstupenky dodá br.Mojžíšek,vstupné na plésu se určí dle Raškovických.Pozvánky od Novosada z Místku obstárá Antonín Pětroš asi 200 kusu.Obchuzku po vesnicích provedou s pozvánkami br.Mikoláš Josef a Rybner Jan přejdou část Nošovíc a Nižní Lhoty a ve Vyšních Lhotách dolní konec až po obecník.Střed obce,kamenitý až po cestu Hlisnickou a dolní konec Raškovíc převezmou Antonín Pětroš,Míček František,Raškovice od Klusáka až po Oborného a vrch obce Vyš.Lhot. Josef Dulava a František Valás. Kobiliony a různé nakoupí Pětroš.Ujednáno zakoupiti na čtyři bluzky od p.Kusáka z Místku v žluté barvě.Čtyři vyzbroje objednáti od Smékaly čisla přilbic 55.pasy čís.344.Na sylvestra pořadáný vystupy a ruzné atrakce.Čistého vytěžku z divádla zustalo 381Kč 80hal.

jednatel starosta
Pasírbek Karel J Mojžíšek

Seznam všech zápisů naleznete zde

Napsat komentář