Historické zápisy – rok 1930 – komplet


Zapis

o členske schuzi dobr.has.konáne dne 4 ledna 1930 jednano nasledovně.

Brater starosta Pasírbek řid.zahajil schuzi přivítavši přítpmne,pak přečten protokol vyborove schuze a jednohlasně schvalen.
Pozvanky v obci se roznaši nasl.bratrum.
Rybner Jan ma zběrací listinu č.I.
Bohačik Frant.zběrací listinu č.II.
Valas Frant.zběrací listinu č.III.
Dekorace objedna se 2 obrazy ve velikosti hasiče.
Objedna se Tombola 50 kusu 45 Kč a bude se prodavat 1 los za 2Kč.Take se stim objednaji bloky na vstupenky i do šatny i na tombolu.
Tombolu vezme brater velitel na starost.
Dekorace obstara velitelství.
Hudbu obstara brater starosta.
Valna hromada ujednana na neděli 9 unora 1930 ihned po plesu.

Rob.Rusina
zapisovatel

Zapis

o vyroční válne hromadě has.sboru ve Vyšních Lhotách konane dne 9 unora 1930 o 2 hod.odpoledne v mistnosti obecního hostince za přitomnosti 31 členu bratru.
Brater starosta zahajil vyročni valnou hromadu přivitanim přitomnych.Za zapisovatele protokolu jmenuje brater starosta bratra Roberta Rusinu jenž funkce se ujal.
Na to čten protokol posledni valne hromady bratrem jednatelem jenž byl všemi přítomnymi bez jakychkoliv namitek jednohlasně schvalen.
Pak zdělil br.jednatel o celoroční zpravě jednatelske a to nasledovně,konana byla 1 vyroční valna hromada, 4 schuze členske, 6 vyborovych, 26 dopisu bylo odebrano , 20 dopisu odeslano stěch 17 frankovanych a 3 nefrank. taktéž bylo odeslano 100 dopisu z přiloženymi šeky o milodary na stavbu zbrojirny,zabav. bylo 1 ples,posudek zabava o pouti na Prašive,vylet,vinobrani,krmašova,mikulašska a 2 divadla a to vše ve prospěch hasičskeho zboru.Objednano bylo 25 obleku pro mužstvo tak zprava jednatelska byla vyslechnuta a všemi bez namitek schvalena.
Brater pokladnik podava obširně celoročni hospodařeni a to nasledovně.Hruby přijem činí 14.357,86Kč vydání čini 13.803,80Kč takže čini pokladni hotovost k 31/12 1929 554,06Kč pětsetpadesatčtyry koruny a 6 hal.Zprava tato byla z dikem přijata a pokladniku uděleno absolutorium.
Pak přečteni všichni darci kteří na poštovní šeky do zemědělske založny na stavbu zbrojirny přispělí.
Pak vzato všemi na vědomi běh stavby skladištšče uhrne vydani na skladišče k 31/12 1929 9922Kč 35Hl.
Výsledek při posudku byl nasledovny a to při vyplaceni zajicoveho bylo dobrovolně na hasiče složeno 424Kč60Hl a vstupneho bylo vybrane na hasiča 442,- celkem 866,60.
Vydano bylo pro muzykanty a ruzne 257,- Tak čisty zisk posudkovy 609Kč60Hl.
Pak nasleduje vyučtovaní plesu a to přijem 2 150Kč.
Plesove vydaní čini 881,45 při plesove zabavě činí čistý zisk 1 268Kč55Hl.
Revizoři učtu podali zprávu o vykonane revizi že zhledano vše zpravně a navrhli valne hromádě by bylo pokladniku uděleno absolutorium,brater pokladnik děkuje za projeveny dik.
Pak podal zprávu velitel a to nasledovně bylo konano 10 cvičeni mistnich, 2 okrskove 1 v Pražmě 1 v Mohelnicí.Pak přikročeno k přijimani novych členu a placeni přizpěvku.Za nové provizorně přijati členove byli br.Kacíř Josef,Jindřich Motloch,Buzek Rudolf.Na členskych přizpěvku vybrano 206 Kč.Br. Konrad Matera daroval ze plesu 100Kč.Na nezdvořile chovani br.Jana Velčovského č.116 bylo jednohlasně ujednano dotyčného ze zvazku has.zboru vyloučiti.
Na navrh br.jednatele by se při válne hromadě ujednalo jakým postupem se bude odbyvati slavnostni otevřeni a posvěcení has.zbrojirny bylo ujednano na svatky velikonoční o průbehu této slavnosti by se
postaral vybor.Pak nebylo žadných jinych navrhu ukončil br.starosta valnou hromadu z poděkovanim a z duraznil by i nadale se vynasnažili všichni bratři by zbor našich dobr.hasiču dobře skvetal a provolaval mu na přiště mnoho zdaru.

Robert Rusina
zapisovatel

Zápis

o členské schůzi has.sboru va Vyšních Lhotách konané dne 12.4.1930 za účasti 22.bratru.

Bratr starosta zahajyc schůzi a hlavním bodem dnešní schůze jest rozdělení práce př otevření zbrojírny.
Plakaty do Dobré,Nošovic, a vyřizení br.Vrublovi ohledně hudby při slavnosti převezme br.Švrček Josef.
Plakaty do Dobratic,br.starosta,do Lískovce,br. Gola,Baška br.Motloch.
Rozprodej slavnostních bloku,převezme br.Kacíř Josef,Buzek Rudolf a Motloch Jindřich.
Chvojí a stvonky br.Velčovský Karel,stupinek pro řečníky br.Dulava.Subvence dostal sbor náš za r.1929 Kč 1.111,-.
Na župní schůzi dne 13.4.1930 do Frýdku půjde br.starosta a br.velitel.Do Janovic půjde na schůzi br.Velčovský,Kurek Josef,Miček Jos.,Velčovský Frant.
Ve volných návrzích nebylo žádných nového schůze skončena.

Čeněk Kohut
zapisovatel

Zápis

mimořádné valné hromady konané dne 26.4.1930. o 7 hod.večer v obecníku.
Kromě jiných bodů denního pořádu byl vzat jako bod první přípis Zemské hasičské jednoty v Opavě o vystoupení ze župy Frýdecké.
Bez širší debaty ohledně vystoupení ze župy Frýdecké,přikročeno k halsování a s přítomných 30.bratru hlasovalo pro vystoupení 20.bratru,proti 10.
Jelikož opožděně došli do schůze 4.bratři a to:br.Matera Konrad,Holinka Karel,Gavlas Frant.a Gavlas Jindřich,rozpředla se potom širší debata do které zasahli br.Pohludka,br.Pasírbek Karel,Dulava Josef a Čeněk Kohut,který žádá br.velitele který byl na schůzi v Janovicích ohledně utvoření nové župy“Podbeskydské“ aby vysvětlil bratrům průběh jednání.
Br.velitel vysvětluje dojem ze schůze z Janovic a doporučuje vystoupení ze župy Frýdecké,že přitom nic nestratíme.
Br.Pasírbek Karel upozorňuje bratry aby uvážili dobře co a proč se hlasuje.
Po obšírné debatě a vysvětlení nechal br.starosta znovu hlasovati aby opožděně přišlí bratři nebyli zkráceni o hlasování pří čemž s přítomných 34.bratru pro vystoupení ze župy Frýdecké 21 bratru proti 10 bratru a 3 bratři nehlasovali vůbec.
Námitek nebylo nebylo činěno žádných.
Dále byla podána zpráva pokladní ze slavnosti otevření zbrojírny,která jest následující:
Dne 20.dubna t.j.v neděli velikonoční celkový obnos z divadla Kč 437,-
Dne 21.dubna s rozprodeje slav.lístku Kč 1.126,-
Dne 21.dubna vstupenky při zábavě večer Kč 1.086,-. Br.Konrad Matera daroval sboru Kč 100,-
Pan Kohut Alois hostinský v Kamenitém Kč 30,-. Br.Boháč Rudolf vstupné Kč 5,-
Celkový příjem Kč 2.784,-
Veškeré vydání jak u divadla tak i při zábavě Kč 679,-
Celkem Kč 2.105,-
Opomenuto odečítati div.knížky Kč 49,-
Čistý výtěžek ze slavnosti Kč 2.046,-
Dale podotyká br.pokladník že dluh za zbrojírnu bude obnášeti Kč 8.000,-
Br.Pohludka obdivuje výkon všech bratrů při okrskovém cvičení a konstantuje s potěšením že kdyby v čás skutečné potřeby v čás neštěstí bylo tak vše na místě mohou byti skutečně občane klidni a beztarostní.
Br.Pohludka daruje sboru Kč 200,- místo dříví na zbrojírnu.
Bratr velitel návrhuje aby zakoupen byl nový naviják na hadice,protože starý nevyhovuje.Všichni byli pro zakoupení.
Br.Kohut Č žádá o zdělení komu se mají zbývající 3.obleky zhotoviti,zděleno aby se zhotovily obleky nasledujícím bratrům: Frant.Velčovskému,Chasiokovi Ludvíku a Gavlasovi Frant.
Br.Kohut Č. činí dotáz na br.starostu,zdali pojištění zbrojírny a stříkačky na Has.pojišťovnu odesláno bylo?
Br.starosta Pasírbek zděluje,že bylo to ihned odesláno.
Dale bylo jednano o pojistění koni při požáru,ujednáno nachati pojistiti na Kč 6000,- 1.páru.
Br.starosta návrhuje o ohlášení veškerých schůzí bylo napsáno na tabuli na zbrojírně,která tam bude upevněna.
Br.pokladník vysvětluje proč p.Kohutovi Karlovi nevyplatil zbytek obnosu za postavení zbrojírny jelikož stavba dosud hasičským výborem odebrána nebyla,protože není uplně dokončená.Nedoplatek činí Kč 200,- od stavby Kč 100,- za postavení a zbourání lešení tedy celkem Kč 300,-
Ujednano vyplatiti tento obnos po úplném dokončení stavby.
Dale ujednano vyplatiti br.Mičkovi Rud,Švrčkovi Josefovi a Carbolovi Alfonsovi Kč 50,- za pomoc při postavení lešení.Vyplaceno ihned br.Míčkovi Rud.
Jelikož schůze se protáhla do pozdních hodin a dalších návrhu nebylo, schůze skončena.
Čeněk Kohut
zapisovatel

Zapis

o schuzi členstva konane dne 10 srpna 1930 a jednáno o vyletu nasledovně:
1) Prapory,dekorace a ozdobu obstarají bratři činní
2) Plakaty obstara brater starosta
3) Desky obstara brater Bohačík
4) Pro atrakce a ruzne jakož i ujansku hudbu obstara a převezme Koval Josef
Vylet koná se za každeho počasí,budeli pršet bude se odbyvati v sale v obecním hostinci.
Hudba z Kamenitého.
Odchod ve 3 hod odpoledne z obecního hostince na vyletiště.
Vstupne pan 5 Kč a dama 4 Kč.
Vybirat na bufet pujdou bratři Kacíř Josef a br.Miček Karel.
Do bufettu se požadají p.Velčovská sl.Kovalová Lída,Šokalova Terezie a Šostova obch.
Povolení k bufetu a vyčepu obstara br.Konrad Matera.
Peklo obstara Pasírbek Karel a Rybner Jan.
Uzenek se objedna 300 ks.

Rob.Rusina
zapisovatel
———————————————————
Seznam všech zápisů naleznete zde

Napsat komentář